Serwis używa plików cookie. Korzystając z nasze witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Zamknij

 • Tekstów piosenek

  1232619

 • Artystów

  106872

 • Tłumaczeń

  286561

 • Teledysków

  810089

Mànran

An Eala Bhan

00

73


Gur duilich leam mar tha mi
‘S mo chridhe ‘n sas aig bron
Bhon an uair a dh’fhag mi
Beanntan ard a’ cheo
Gleanntannan a’mhanrain
Nan loch, nam bagh ‘s nan srom
‘S an eala bhan tha tamh ann
Gach la air ‘m bheil mi ‘n toir.

A Mhagaidh na bi tursach
A ruin, ged gheibhinn bas-
Co am fear am measg an t-sluaigh
A mhaireas buan gu brath?
Chan eil sinn uile ach air chuairt
Mar dhithein buaile fas
Bheir siantannan na blianna sios
‘S nach tog a’ ghrian an aird.

Tha ‘n talamh leir mun cuairt dhiom
‘Na mheallan suas ‘s na neoil;
Aig na ‘shells a’ bualadh -
Cha leir dhomh bhuam le ceo:
Gun chlaisneachd aig mo chluasan
Le fuaim a’ ghunna mhoir;
Ach ged tha ‘n uair seo cruaidh orm
Tha mo smuaintean air NicLeoid.

Mas e ‘s gu bheil e ‘n dàn dhomh
on bhlàr gun till mi beò
Is gu faic mi ‘n t-àite
san deach ar n-àrach òg
An sin bidh crathadh làmhan ann
is bilean blàth toirt phòg
‘S mo ghealltanas bidh pàighte dhut
le fainne chur mud mheòir.

Oidhche mhath leat fhein, a ruin
Nad leabaidh chubhraidh bhlath;
Cadal samhach air a chul
Do dhusgadh sunndach slan
Tha mise ‘n seo ‘s an truinnsidh fhuar
‘S nam chluasan fuaim bhais
Gun duil ri faighinn as le buaidh -
Tha ‘n cuan cho buan ri shnamh.

Komentarze

Wykonawcy